Recyklácia priemyselnej preplachovej vody z galvanizácie

  

Recyklácia preplachovej vody z galvanizácie sa uskutoční zariadením na úplné odsolenie. Zariadenie znižuje obsah soli vo vode pomocou tradičnej technológie iónovej výmeny. Technológia iónovej výmeny v dnešnej dobe,  kvôli expanzií membránových techník, je zatlačený do úzadia, do oblastí úpravy/recyklácie priemyselnej odpadovej vody.

Výhody

  • je menej citlivá na kvalitu surovej vody v porovnaní s RO
  • nevyžaduje si zvyšovanie tlaku
  • malé priestorové požiadavky

Oblasti aplikácie

  • chemický priemysel
  • potravinársky priemysel
  • automobilový priemysel
  • farmaceutický priemysel
  • kotolne
  • galvanizačné závody

Princíp fungovania

Zariadenie úplného odsolenia pozostáva z jednotiek živicových náplní s katiónovým a aniónovým meničom. Proces iónovej výmeny prebieha počas priameho styku živicových zrniek a ošetrovanej vody. Regenerácia nasýtenej náplne katiónového meniča sa uskutoční pomocou kyseliny soľnej, a regenerácia aniónového meniča pomocou hydroxidu sodného alebo uhličitanu sodného.

Zariadenie je plne automatické, vonkajší zásah si vyžaduje iba doplnenie regeneračných chemikálií. Proces iónovej výmeny riadi zabudovaný prístroj na meranie vodivosti. Pri dosiahnutí zadanej hodnoty kvality vody, prepne prevádzkový stĺpec na regeneráciu, a záložný na produkciu vody./p>

Duplikátne prevedenie zabezpečí nepretržitú prevádzku. V praxi to znamená, že kým prvý pár kolón produkuje vodu, v druhom páre kolón prebieha regenerácia, a po ukončení regeneračných procesov zostane v záložnom stave až do vyčerpania prevádzkujúceho páru. 

Zariadenie dodávame bez regeneračných nádob. Zásobovanie regeneračnej chemikálie sa môže uskutočniť z bandasiek, PE kontajnerov alebo z centrálneho zásobníka chemikálií. V prípade zásobovania chemikáliami z bandasiek, po ukončení regeneračného procesu je nevyhnutné odstránenie bandasky z blízkosti zariadenia, kvôli zabráneniu oxidačnému účinku výparov.

Slovenčina