Membránové kontaktory a membránové odplyňovače

    

Pomocou techniky membránových kontaktorov sa dajú odstrániť rozpustené plyny (CO2, O2) z kvapalín,  alebo naopak, môžeme aj dostať plyny do kvapaliny.

Oblasti použitia

1. Odstránenie rozpustného kyslíka

  • z napájacej vody kotlov: nárast životnosti a účinnosti
  • z technologických vôd vo výrobe mikroelektronických produktov: zlepšenie efektívnosti nákladov

 

2. Odstránenie oxidu uhličitého

  • zo vstupnej vody koncového stupňa EDI/CDI zariadenia – lepšia kvalita vody na výstupe
  • z napájacej vody ionovýmenných zariadení – dlhšie prevádzkové intervaly

 

3. Dávkovanie oxidu uhličitého

  • do nápojov a minerálnych vôd – zamedzenie mikrobiologických procesov, zvýšenie senzorickej hodnoty

 

4. Dávkovanie dusíka

  • do pív – lepšia tvorba a stabilita peny

 

5. Protikorózna ochrana

  • odstránenie plynov bez použitia chemikálií

 

6. Odstránenie amoniaku z odpadových vôd splnenie požiadaviek predpisov

 

7. Iné

  • extrakcia kvapalina -kvapalina, zahusťovanie ovocných štiav

Princíp fungovania

Membránové kontaktory sú zariadenia, v ktorých prebieha kontakt kvapalnej a plynnej fázy, bez dispergovania fáz. Obsahujú hydrofóbne mikroporézne duté vlákna. Vďaka konštrukcii kvapalná fáza nepreniká cez membránu, ktorá slúži iba ako oporná vrstva medzi dvomi fázami.

Henryho zákon hovorí, že pri určitej teplote je koncentrácia plynu v kvapaline úmerná s parciálnym tlakom plynu nad kvapalinou. Ak klesne parciálny tlak, klesne aj koncentrácia plynu v kvapalnej fáze.

Spôsoby zníženia parciálneho tlaku daného plynu:

  • zníženie celkového tlaku pomocou vákua
  • zníženie parciálneho tlaku daného plynu – prívod pohonného plynu, ktorý neobsahuje plyn, ktorý chceme odstrániť (prívod dusíka, alebo iného inertného plynu, napr. pre odstránenie kyslíka)