Politika spoločnosti

Cieľom Hidrofilt Kft. je dosiahnutie spokojnosti našich klientov a partnerov cez silné a trvácne obchodné vzťahy, preto kvôli posilneniu partnerskej dôvery sme zaviedli a postupne vylepšujeme systémy manažérstva kvality MSZ EN ISO 9001:2015, životného prostredia MSZ EN ISO 14001:2015  a BOZP ISO 45001:2018.

Prvoradým aspektom spoločnosti Hidrofilt Kft. je poskytovanie vysokokvalitných komplexných služieb so zameraním na kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť pri práci, v oblastiach vývoja, výroby, inštalácie, servisu zariadení na úpravu vody a distribúcie chemických produktov. Preto sa zaviazala, že sa podriadi platným predpisom a normám kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci. Vzhľadom na svoju efektívnosť bude neustále optimalizovať svoje procesy a zlepšovať výkon kvality, životného prostredia a BOZP. Je aktívna v prevencií znečisťovania životného prostredia a v znížení rizík, snaží sa predchádzať vzniku úrazov a poškodenia zdravia.

Pri výbere dodávateľov kladie dôraz na ich zaviazanosť voči kvalite, ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pre svojich zamestnancov zabezpečuje pravidelné školenia a podporuje ich samovzdelávanie.

HIDROFILT Kft. pri svojej práci sa aktívne podieľa na šetrnom využívaní prírodných zdrojov, s veľkým dôrazom na vodné zdroje, a na zachovaní ich pôvodného stavu.

Pri týchto aktivitách kladie dôraz na:

  • vyťaženie možností obnovy vodných zdrojov,
  • minimalizovanie množstva vzniknutého odpadu,
  • recyklovanie použitých materiálov, vedľajších produktov a odpadov,
  • použitie biologicky odbúrateľných chemických produktov,
  • aplikovanie prírodných absorbentov,
  • zamedzenie možnosť vzniku nečakanej ekologickej havárie.