Úprava pitnej vody

    

Ponúkame

  • ekonomické riešenie – výhodné náklady na prevádzku a údržbu
  • mierne nároky na elektrickú energiu
  • nízke náklady na chemikálie
  • priemyselná kvalita
  • komplexné služby pre samosprávy, spolu s vyhotovením projektu
  • dodávka pitnej vody pre firmy
  • estetické vyhotovenie

 

Pitnú vodu vyrobíme čistením prírodných zdrojov, podzemnej vody, povrchovej vody (rieky, jazerá), vody s vysokým obsahom soli (morská a brakická voda).

Na území Slovenskej republiky určuje kvalitu pitnej vody nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Najčastejšie riešenia úpravy pitnej vody:

Znečistujúci komponent Postup
Plávajúce častice: mikro- a ultrafiltrácia média
Mikroorganizmy: chemická, tepelná, UV sterilizácia, ultrafiltrácia
Železo/Mangán: oxidácia, filtrácia
Dusitany: odstraňovanie dusitanov iónovou výmenou
Amoniak: oxidácia/absorpcia amoniaka
Metán: Odplynenie
Arzén: Odstránenie arzénu
Bór: iónová výmena, odstraňovanie reverznou osmózou
Iné toxické zlúčeniny: špeciálne úpravy

Optimálnou kombináciou uvedených postupov vieme odporučiť povolené, spoľahlivé a ekonomické riešenie pre úpravu akejkoľvek surovej vody.

Pri odstraňovaní nežiadajúcich komponentov dbáme aj na zachovanie vzácneho minerálneho obsahu, ktorý udáva kvalitu, chuť a úžitkovú hodnotu pitnej vody.

Slovenčina