Odstránenie dusičnanov

   

Povrchové a podpovrchové vodné zdroje môžu byť znečistené dusičnanmi, ktoré musia byť kvôli zdravotnému riziku odstránené. Dusičnany v pitnej vode sú pre deti do 6 mesiacov mimoriadne nebezpečné, už aj pri malej koncentrácií môžu spôsobiť zadusenie. Kontaminácia pitnej vody dusičnanmi je dôsledkom znečistenia pôdy amoniakom, alebo látkami obsahujúce dusičnan: umelé hnojivá NH4NO3, nadmerné používanie močovky (niektoré pôdne mikroorganizmy menia oxidáciou amoniak na dusičnan). 

Praktickou metódou odstraňovania dusičnanov je selektívna iónová výmena. Dusičnan-selektívne aniónové živice, špeciálne vyvinuté na tento úkon, sú schopné vyselektovať dusičnan od iných aniónov vody. Z povrchu nasýtenej živice sa dá odstrániť dusičnan v rámci regeneračného procesu, čím sa dostane náplň do pôvodného stavu. Umiestnenie roztoku s obsahom dusičnanov (regenerát), vzniknutý počas regenerácie,  treba zabezpečiť obozretne. Zariadenie môže byť regenerované na mieste, alebo ak je vybavené s vymeniteľným zásobníkom, samotná regenerácia náplne prebehne v špecializovanej firme. 

Je potrebné spomenúť aj odstraňovanie pomocou membránovej separácie, kde môžeme znížiť obsah dusičnanov vo vode neselektívnou formou. Tento variant je finančne náročnejší, avšak v istých prípadoch výhodnejší, napr.: ak chceme odstrániť aj iné nežiadajúce komponenty, ako: Na, As, B, organické látky, vysoký obsah solí.